කාර්යාල සහයක

Colombo, Sri Lanka

  • වයස අවු . 18-25 අතර O/L- A/L අවසන් කළ ඔබට රැකියා අවස්ථා.
  • වැටුප - 75, 000.00 සිට.
  • පුහුණුවක් ලබා දේ.
  • ආයතනය - Stallion Advertising and Solutions

Artwork File
  • වයස අවු . 18-25 අතර O/L- A/L අවසන් කළ ඔබට රැකියා අවස්ථා.
  • වැටුප – 75, 000.00 සිට.
  • පුහුණුවක් ලබා දේ.
  • ආයතනය – Stallion Advertising and Solutions

Related Jobs